Keurmerk Gezinsvervangende Jeugdzorg

Professionele zorg binnen een gezin en een huis

Aan de basis van het LVGH staat het Keurmerk Gezinsvervangende Jeugdzorg waarmee kleinschalige, gezinsvervangende zorgaanbieders borgen en aantonen dat zij voldoen aan de actuele kwaliteitseisen en vigerende wet- en regelgeving. Het Keurmerk biedt duidelijkheid en zekerheid aan jeugdigen, ouders en het systeem, alsmede aan de samenwerkingspartners waaronder zorgaanbieders, zorgprofessionals, jeugdbeschermers, gemeenten en overige belanghebbenden.

Het Keurmerk Gezinsvervangende Jeugdzorg is gebaseerd op de actuele landelijke kwaliteitscriteria voor gezinshuizen. Middels het keurmerk en de kwaliteitscriteria geeft het gezinshuis inzicht en duidelijkheid in wat zij mogen verwachten van de geboden opvoeding, ondersteuning en zorg in gezinshuizen. Het verduidelijkt de taken en verantwoordelijkheden, maar ook de kwetsbaarheden van het gezinshuis en de gezinshuisouders die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de dagelijkse ondersteuning en zorg in gezinshuizen. Het uitgangspunt van het Keurmerk is dat zorg en hulpverlening in de gezinshuizen niet alleen kwalitatief goed, maar ook transparant en navolgbaar moet zijn. Middels het keurmerk borgt het Gezinshuis haar professionaliteit

Het keurmerk en de kwaliteitscriteria bieden richting aan de leidinggevenden van zorgorganisaties, franchiseondernemingen en vrijgevestigde gezinshuizen, omdat de kwaliteitscriteria het mogelijk maken te sturen op de kwaliteit van de zorg en hulp in gezinshuizen en gezinsvervangende zorginstellingen, waarin ruimte is voor eigenheid en authenticiteit van de zorgprofessional en de organisatie. Het toetsingskaders van het keurmerk biedt heldere normen om op te sturen, te monitoren en te waarborgen.

Reglement & Procedure

Het keurmerk van het LVGH is een onafhankelijk gecertificeerd toetsingskader direct gekoppeld aan de formele Landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Het Keurmerk is ontwikkeld en wordt beheerd in samenwerking met het Keurmerkinstituut.

Om voor het keurmerk in aanmerking te komen en het keurmerk te mogen voeren gelden strikte voorwaarden welke zijn vastgelegd binnen het keurmerkreglement. Deelnemende gezinshuizen worden jaarlijks ge-audit door een gecertificeerde , onafhankelijke auditor aangesloten bij het Keurmerkinstituut. Succesvol gecertificeerde gezinshuizen mogen het Keurmerk (logo) voeren en zijn terug te vinden in het actuele deelnemersregister.

Het toetsingsschema

Het toetsingschema van het keurmerk is gericht op het objectief toetsen van de kwaliteit van de kleinschalige, gezinsvervangende jeugdzorg. Hierbij is uitgegaan van de uitgangspositie zoals gedefinieerd binnen de landelijke kwaliteitscriteria gezinshuizen dat de kwaliteit van gezinshuizen wordt bepaald door een samenspel van:

• Focus op normaliseren van het bestaan van kinderen met een complexe hulp- en zorgvraag. Het dagelijks leven is zo gewoon als mogelijk en zo speciaal als nodig,
• Het organiseren van verbondenheid, autonomie, competentieontwikkeling en veerkracht, o.a. door gezinsgericht werken, trauma-sensitief werken, aandacht voor hechting en een positief leefklimaat in een veilige en stabiele omgeving dat is afgestemd op de specifieke opvoedingsbehoeften,
• Professioneel opvoederschap van bekwame gezinshuisouders,
• De inbedding van het gezinshuis in zowel een maatschappelijke als professionele context,
• Professionele ondersteuning van gezinshuizen en gezinshuisouders en ouders van kinderen,
• Ondersteuning vanuit het informele netwerk van gezinshuizen en gezinshuisouders,
• Borging van de positie van het kind en diens ouders,
• Professionele organisatie van zo gewoon mogelijk, en,
• Transparante organisatie en verantwoording.

Het toetsingschema van het keurmerk is gebaseerd op de vier bouwstenen van de landelijke kwaliteitscriteria voor gezinshuizen.

1) De bekwaamheid van de gezinshuisouder,
2) Het leefklimaat,
3) De positie van kinderen en hun ouders, en
4) De organisatie van de zorg.

1) De bekwame Gezinshuisouder

Deze bouwsteen is gebaseerd op de volgende elementen;

1. De instapnormen van de Gezinshuisouder,
2. De Gezinshuisouder als professioneel opvoeder,
3. De samenwerkende Gezinshuisouder,
4. De lerende en reflecterende Gezinshuisouder,
5. De organiserende Gezinshuisouder.

2) Het Leefklimaat

Deze bouwsteen is gebaseerd op de volgende criteria;

6. Het gezinshuis als (tweede) thuis,
7. Ondersteuning door de Gezinshuisouder,
8. Het Gezinshuis in verbinding,
9. Het Gezinshuis als plek om te werken aan de toekomst,
10. Het lerende Gezinshuis,
11. Omgang in het Gezinshuis,
12. Eigen kinderen van Gezinshuisouders.

3) De positie van hun kinderen en hun ouders

Deze bouwsteen is gebaseerd op de volgende criteria;

13. De basisrechten van het kind in het Gezinshuis,
14. Toegang tot onafhankelijke vertrouwenspersonen,
15. Passende zorg voor het kind en hun ouders,
16. Het kind als onderdeel van gezin en netwerk,
17. Duidelijkheid en continuïteit voor het kind,
18. Duidelijkheid over gezag en regie.

4) Organisatie van transparante, navolgbare en goede zorg

Deze bouwsteen is gebaseerd op de volgende criteria;

19. De bufferfactoren voor een gezinshuis en gezinshuisouders,
20. De kwaliteit en veiligheid borgen en toetsen,
21. Het netwerk onderhouden,
22. Duidelijke en heldere verantwoordelijkheid,
23. De financiën op orde,
24. Goed bestuur.

Voor verdere informatie neemt u contact op met onze supportdesk.

Het indienen van een aanvraag tot deelname kan door het aanvraag formulier te downloaden en ondertekend te retourneren aan onze supportdesk. Na ontvangst van de aanvraag nemen wij binnen 14 dagen met u contact op.

Aanvraag indienen