Keurmerk Gezinsgerichte Jeugdzorg

Reglement

Keurmerk Gezinsgerichte Jeugdzorg is onderdeel van het Landelijk Verbond Gezinshuizen (LVGH), statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage en kantoorhoudende te Rijswijk, Laan van Zuid Hoorn 60 (2289 DE).

Deelname aan het Keurmerk

1. Organisaties - Gezinshuizen en Gezinsgerichte Jeugdzorg aanbieders - die werken volgens de keurmerkmap Keurmerk Gezinsgerichte Jeugdzorg kunnen deelnemen aan de certificering Keurmerk Kwaliteitscriteria Gezinshuizen.

2. Organisaties zijn pas dan deelnemer als de overeenkomsten tot deelname zijn getekend en betaling van deelnemerskosten is voldaan.

3. Keurmerk Gezinsgerichte Jeugdzorg behoudt zich het recht toe, zonder opgave van reden, organisaties niet toe te laten tot de certificering voor Keurmerk Gezinsgerichte Jeugdzorg.

4. Ter nadere informatie kan aan organisaties gevraagd worden om recente referenties van huidige zorgaanbieder(s) en/of van minimaal 3 cliënten, op verzoek bij de aanvraag voor het Keurmerk toe te sturen. Tevens kan inzage in recente inspectierapporten gevraagd worden, kan gevraagd worden of er een verklaring van geen bezwaar is afgegeven door de Raad van de Kinderbescherming en kan een check worden gedaan wat betreft mogelijke juridische en financiële zaken betreffend het Gezinshuis.

Overeenkomst met het Keurmerkinstituut

Keurmerk Gezinsgerichte Jeugdzorg is met het Keurmerkinstituut een overeenkomst aangegaan met betrekking tot de onafhankelijke certificering van het Keurmerk Gezinsgerichte Jeugdzorg door een geaccrediteerde instelling.

Certificaat Keurmerk Gezinsgerichte Jeugdzorg

Voorwaarden tot het verkrijgen en behouden van het certificaat Keurmerk Gezinsgerichte Jeugdzorg zijn:

1. Geldig certificaat, afgegeven door het Keurmerkinstituut op basis van de audit volgens de Keurmerkmap Keurmerk Gezinsgerichte Jeugdzorg.

2. Jaarlijks herbevestigen van positief beoordeelde interne audit door het LVGH en externe audit beoordeeld door het Keurmerkinstituut aan de organisatie Keurmerk Gezinsgerichte Jeugdzorg.

3. Betaling van de kosten verbonden met het certificeringstraject.

Managementsysteem

Het managementsysteem en de bijbehorende documenten behorend bij het Keurmerk Gezinsgerichte Jeugdzorg worden jaarlijks gecontroleerd en wanneer nodig geactualiseerd.

Wijzigingen en aanpassingen

Alle inhoudelijke veranderingen in de teksten van het handboek, processen, instructies en registraties moeten door de certificeringsinstelling, het Keurmerkinstituut, worden gecertificeerd. Hiertoe wordt 1 maal per jaar een aanvul- en correctieronde gehouden bestaande uit onderstaande onderdelen:

- Inventarisatie van voorstellen uit evaluaties van deelnemers,
- Inventarisatie van voorstellen uit evaluaties van auditoren,
- Inventarisatie van voorstellen uit evaluaties van certificeringsinstelling,
- Inventarisatie van voorstellen uit evaluaties van derden,
- Verwerking in nieuw voorstel,
- Voorleggen aan Keurmerk Commissie,
- Advies van Keurmerk Commissie,
- Besluit Directie Landelijk Verbond Gezinshuizen,
- Wijzigingen laten certificeren door de certificeringsinstelling; het Keurmerkinstituut,
- Wijzigingen meedelen aan deelnemers.

Deelnemende organisaties krijgen jaarlijks de meest recente versie voorzien van versie nummer en datum van het handboek, processen, instructies en registraties toegestuurd.

De recente versie wordt van kracht een half jaar na officiële publicatie. Tot die tijd geldt een overgangsperiode; nieuw deelnemende organisaties gebruiken de recente versie; reeds deelnemende organisaties bereiden zich voor op het gebruik van de recente versie als deze na een half jaar van kracht is.

Keurmerk Commissie

De Keurmerk Commissie adviseert de directie van het Landelijk Verbond Gezinshuizen wat betreft inhoud en werking van het Keurmerk Gezinsgerichte Jeugdzorg.

Communicatie

Keurmerk Gezinsgerichte Jeugdzorg gebruikt haar website – www.lvgh.nl -  en nieuwsberichten om de deelnemers en organisaties te informeren over alle zaken aangaande het Keurmerk Gezinsgerichte Jeugdzorg.

Deelnemersregister

Gecertificeerde organisaties worden opgenomen in het register Keurmerk Gezinsgerichte Jeugdzorg met registratienummer en datum van certificering. Gegevens van de gecertificeerde organisaties worden op de website van Keurmerk Gezinsgerichte Jeugdzorg geplaatst, tenzij het gezinshuis daarvoor inhoudelijke bezwaren heeft.

Deelnemersregister

Gebruik logo

Enkel organisaties welke voldoen aan de jaarlijkse (her)certificering van het Keurmerk Gezinsgerichte Jeugdzorg mogen het Logo van het Keurmerk Gezinsgerichte Jeugdzorg voeren.